HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2018-2019 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2019-2020 CỦA NGÀNH GD&ĐT VĨNH HƯNG

          Vào ngày 28/8/2019 được sự thống nhất của UBND huyện, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện tiến hành Tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2019-2020. 

          Năm học qua, ngành Giáo dục và Đào tạo chủ động tham mưu và triển khai nhiệm vụ năm học một cách đồng bộ, có hiệu quả; các cuộc vận động, các phong trào thi đua trong ngành tiếp tục được triển khai, thực hiện đi vào chiều sâu và phát huy hiệu quả; Công tác phối kết hợp giữa các ban ngành, đoàn thể ngày càng có hiệu quả, từ đó đã kịp thời tham mưu giải quyết các vấn đề bức xúc, trọng tâm của ngành về cơ sở vật chất, trường chuẩn, xây dựng đội ngũ, các điều kiện dạy và học tạo điều kiện cho các trường thực hiện nhiệm vụ dạy và học; Công tác quản lý, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ năm học được triển khai đồng bộ, kịp thời, đúng quy định và hiệu quả. Phong trào thi đua và các cuộc vận động lớn của ngành đi vào chiều sâu, hiệu quả thiết thực; Cán bộ, giáo viên và nhân viên thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt là công tác sáp nhập trường lớp theo Đề án 03 của Huyện ủy; Chất lượng, hiệu quả giáo dục đảm bảo phát triển bền vững; đảm bảo tiến độ và mục tiêu về PCGD-XMC. Toàn ngành thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học.

          Tuy nhiên, năm học qua việc huy động trẻ 3-4 tuổi ra lớp có giảm so năm học trước, hiệu quả phân luồng sau tốt nghiệp THCS chuyển biến còn chậm so với yêu cầu, tỷ lệ học sinh chuyển đi cấp Tiểu học và THCS còn cao sẽ gây nhiều khó khăn cho công tác PCGD-XMC huyện thời gian tới.

           Phương hướng chung của năm học 2019-2020 mà ngành Giáo dục và Đào tạo đề ra đó là:

          1. Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2016 – 2020; khắc phục, tạo sự chuyển biến căn bản các vấn đề về Giáo dục và Đào tạo mà xã hội quan tâm, dư luận bức xúc; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, dân chủ, kỷ cương; tăng cường an ninh, an toàn trường học; chú trọng công tác giáo dục thể chất, y tế trường học; xây dựng văn hóa học đường, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh.

          2. Giáo dục mầm non: Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước đối với giáo dục mầm non; giải quyết tình trạng thiếu giáo viên; tăng cường các điều kiện để nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non.Triển khai thực hiện Kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 01/8/2019 của UBND huyện về Thực hiện Đề án Phát triển Giáo dục mầm non trên địa bàn huyện Vĩnh Hưng giai đoạn 2019-2025.

          3. Giáo dục phổ thông: Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; tích cực chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới, nhất là đối với lớp 1; đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng sau tốt nghiệp Trung học cơ sở; tiếp tục đổi mới công tác quản trị, tăng quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục phổ thông.

          4. Giáo dục thường xuyên: Tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của các trung tâm văn hóa thể thao – học tập cộng đồng các xã, thị trấn; rà soát, tiếp tục thực hiện các mục tiêu của Đề án xóa mù chữ đến năm 2020, Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020./.

Người viết: Huỳnh Văn Quốc