Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
SỐ: 3283/BCLT SGDĐT-CĐN13/12/2017SỞ GD&ĐT - CĐNTỔNG KẾT 10 NĂM CUỘC VẬN ĐỘNG - DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG - TÌNH THƯƠNG - TRÁCH NHIỆM Tải về
SỐ 3281/BCLT SGDĐT-CĐN13/12/2017SỞ GD&ĐT - CĐNTỔNG KẾT 10 NĂM CUỘC VẬN ĐỘNG MỖI THẦY CÔ GIÁO LÀ TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC, TỰ HỌC VÀ SÁNG TẠO 2007-2017 Tải về
So: 2781/ LT SGDDT-CDN13/10/2016SO GDDT & CDNHUONG DAN THUC HIEN QCDC TRONG HOAT DONG CO QUAN; HOI NGHI CBCCVC Tải về
Số 1487/SGDĐT-HCQT13/06/2018SỞ GDĐT LATĂNG CƯỜNG NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC NHÀ GIÁO Tải về
Số 2584/SGDĐT - CNTT11/10/2017SỞ GD&ĐT LONG ANCHẤN CHỈNH TÌNH TRẠNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET VÀ MẠNG XÃ HỘI TRONG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, HỌC SINH, SINH VIÊN Tải về