Về việc lấy ý kiến xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”lần thứ 16 năm 2023

Tên file: CV-449-TB-lay-y-kien-NGND.NGUT-lan-thu-16-nam-2023-So-1.pdf
Tải về
Tên file: Thanh-tich-trich-ngang-NGND-NGUT-nam-2023-So-1.pdf
Tải về
Tên file: CV-449-TB-lay-y-kien-NGND.NGUT-lan-thu-16-nam-2023-So.pdf
Tải về
Tên file: Thanh-tich-trich-ngang-NGND-NGUT-nam-2023-So.pdf
Tải về
Tên file: 157_TB-PGDDT_24-02-2023_CV-lay-y-kien-NGND-NGUT-lan-thu-16-nam-2023.pdf
Tải về

 

THÔNG BÁO

Về việc lấy ý kiến xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”,

Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 16 năm 2023

 

 

Thực hiện Công văn số 449/TB-SGDĐT ngày 17/02/2023 của Sở GD&ĐT Long An về việc lấy ý kiến xét tặng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 16 năm 2023.

Phòng Giáo dục và Đào tạo sao y danh sách và thành tích của các nhà giáo đề nghị xét tặng lấy ý kiến đăng trên website để các tổ chức và cá nhân tham gia ý kiến.

Thời gian gửi ý kiến về Phòng Giáo dục và Đào tạo đến hết ngày 03/3/2023 bằng văn bản hoặc email: tranthanhhai.pgdvinhhung@longan.edu.vn để tổng hợp báo cáo về Sở GD&ĐT Long An.

Kèm theo:

– Công văn số 449/TB-SGDĐT ngày 17/02/2023 của Sở GD&ĐT Long An.

– Danh sách.

– Tóm tắt thành tích cá nhân./.